Algemene voorwaarden

1: DEFINITIES
Op deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities zijn van toepassing:

 1. Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden.
 2. Mango deSign: de eenmanszaak Mango deSign, gevestigd te Harlingen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76962091.
 3. Opdrachtgever: degeen met wie Mango deSign een overeenkomst aangaat tot het bouwen van een website.
 4. Website: een presentatie voor gebruik op internet.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door Mango deSign.

3. OFFERTES

 1. Offertes en prijsopgaven van Mango deSign zijn vrijblijvend.
 2. Een offerte of prijsopgave is maximaal 6 weken geldig.
 3. De offerte of prijsopgave komt te vervallen als de klant deze offerte of prijsopgave niet binnen de termijn van 6 weken accepteert.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Mango deSign zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke gegevens geleverd worden.
 3. Indien benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft Mango deSign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

5. DUUR EN BEËINDIGING

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Mango deSign voor de opdrachtgever wordt als een eenmalige verbintenis beschouwd waarbij in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een datum van oplevering wordt afgesproken.
 2. Mango deSign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig aan deze overeenkomst houdt.
 3. Wanneer blijkt dat opdrachtgever haatzaaiende, intolerante, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met haatzaaiende, intolerante, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud op de website plaatst of wil plaatsen mag Mango deSign de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst direct beëindigen.

6. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Teksten en/of beeldmateriaal wordt tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij Mango deSign waarna Mango deSign zo snel mogelijk van start gaat met het bouwen.
 2. Mango deSign bouwt eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever die dit ontwerp nakijkt en voorziet van commentaar, op- of aanmerkingen. Op basis van het gecorrigeerde basisontwerp wordt de website afgerond.
 3. De door Mango deSign gemaakte website wordt via FTP aan de opdrachtgever overgedragen.

7. OVERMACHT

 1. Mango deSign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 2. Indien de overmacht slechts tijdelijk van aard is zal Mango deSign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 3. Mango deSign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, registratie van een domeinnaam of andere situaties waarop zij geen invloed kan uitoefenen.
 4. Voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door foutieve instellingen bij de hostingprovider van de opdrachtgever is Mango deSign niet aansprakelijk.

8. PRIJZEN

 1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Mango deSign mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. De eerste 50% (of een ander overeengekomen bedrag) dient te worden voldaan bij aanvang. De tweede 50% (of een ander overeengekomen bedrag) dient door de klant betaald te worden voordat het product (de website) naar zijn eigen domein verhuisd wordt.
 2. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk. Hiervoor zal Mango deSign naar evenredigheid moeten worden gehonoreerd.
 3. De website wordt afgebouwd op een tijdelijke plaats op internet. Na het afronden van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Als de factuur voldaan is wordt de website verhuisd naar haar definitieve domein.
 4. De opdrachtgever dient na afronding van de website het resterende bedrag te voldoen. Mango deSign stuurt hiertoe een factuur die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 5. Mango deSign behoudt het recht om lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

10. ONDERHOUDSABONNEMENT

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het updaten van plug-ins, back-uppen van de website en het algemene onderhoud om de site zo goed en soepel mogelijk te laten werken. Tevens wordt ermee bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies die door Mango deSign vervaardigd zijn en niet door derden, alsmede het, indien gewenst, incidenteel wijzigen van tekst en/of foto.
 2. Grote wijzigingen aan de website vallen buiten het onderhoudsabonnement. Hierbij geldt het uurtarief van €65,- Afhankelijk van de wijzigingen kan er ook een vast bedrag worden afgesproken.
 3. Het onderhoudsabonnement is 1 jaar geldig en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd tenzij de klant aangeeft er geen gebruik meer van te willen maken.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Mango deSign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient er zorgt voor te dragen dat het aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij is van copyright van derden.
 2. Voor zover Mango deSign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden waarop Mango deSign weinig of geen invloed kan uitoefenen is Mango deSign niet aansprakelijk voor eventuele schade voortkomend uit deze relaties.
 3. Gelet op het grote aantal knooppunten op internet met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet rekening worden gehouden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Mango deSign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Mango deSign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

12. KLACHTEN

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan het geleverde product (de website) te melden aan Mango deSign, waarna Mango deSign deze gebreken zal trachten te verhelpen.
 2. Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

 1. Mango deSign behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Versie: januari 2022